دستکش پاتن

برای قیمت با ما تماس بگیرید
PN-T99J
موجود

ضد برش

ضد سایش

ضد حساسیت

1- دستکش ایمنی: خود شامل چند دسته میباشد: الف-دستکش کف مواد نیتریل ( دستکش عمومی جهت کارهای سبک و نیمه سنگین در محیطهای خشک و رو غنی مانندماشین سازی ف خودرو سازی ، مکانیک ، حمل و نقل ) ب- دستکش کف مواد نیتریل شیاری ( دستکش عمومی جهت کارهای سبک و نیمه سنگین با چنگش عالی در محیط های روغنی مانند ماشین سازی مکانیک خودرو سازی ف بسته بندی ف حمل و نقلو صنایع الکتریکی ) چ-دستکش نیم مواد نیتریل ( این دستکش مناسب کار باروغن و مایعات مانند ماشین کاری ف مکانیکف رنگ کاری کار با مایعات و مواد شیمیاییو..میباشد . د- دستکش ضد برش ( جهت کارهای سنگین و نیمه سنگین مانند صنایع معدن صنایع فلزی و سنگ بری طراحی شده است.ر- دستکش ضد برش تمام مواد جهت کارهای سنگین و نیمه سنگین در محیطهایی که با اجسام تیز سروکاردارند که احتمال آسیب و بریدگی پشت دست وجود دارد مانند صنایع شیشه گری خودروسازیو برق کاری و صنایع مرتبط طراحی شده است ز-.دستکش ضد برش واقعی : این دستکش با الیاف ضد برش HPPE جهت کار با اجسام بسیار تیز و برنده طراحی شده است ماننند صنایع خودرو سازی ورق کاری و صنایع شیشعه

2- 2- دستکش نخی و بافتنی

الف : دستکش بافتنی ضد برش ( دردو نوع مقاومت ضد برش 3 و 5 مناسب برای صنایع شیشه و خودرو سازی طراحی شده است.

ب – ابافتنی ساده –الیاف پلی استر جهت محافظت از دست در کارهای عمومی روزانه