ماسک صنعتی - پزشکی پاتن

برای قیمت با ما تماس بگیرید
PN-T99I
موجود

فیلتر میکروب

فیلتر ویروس

فیلتر گرد و غبار

فیلتر ذرات معلق سمی

شامل انواع ماسکهای سوپاپ دار و پزشکی که ماسک پزشکی صرفا جهت جلوگیری از ذرات عفونی معلق درهوا ،و ماسکهای سوپاپدار که خود شامل ماسکهای ffp2 این کلاس از ماسکها ی تنفسی مطابق با استاندارد EN اروپا میباشد طبق این استاندارد ماسکهای تنفسی در سه کلاس تقسیم بندی میشوند که شامل ffp2 و ffp3 وffp1,

است قابلیت فیلتراسیون ذرات غبار و مواد آلی را دارند ماسکهای تنفسی باید کارایی فیلتراسیون تا 94% را داشته باشند چه در معرض گرد و غبار و چه در معرض ذرات روغنی و پارافین دار که از این جهت ماسکهای ffp2 نسبت به سایر ماسک ها ارجعیت دارند